Stichting Radar - Maastricht

Voorzitter Raad van Toezicht

___::DELETED!!___

Ervaren voorzitter en toezichthouder die zich inzet voor de transformatie van Radar en bijdraagt aan een inclusieve samenleving. 

___::DELETED!!___

Over Radar

Radar ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand in Zuid-Limburg. 

Voor Radar is het vanzelfsprekend dat iedereen dromen, wensen en doelen heeft. Dus ook als je een verstandelijke beperking hebt. Iedereen wil actief meedoen in de samenleving, zich kunnen ontwikkelen en keuzes maken. Radar helpt mensen daarbij. 

Vanuit nieuwsgierigheid, lef en verbinding gaan ze niet uit van wat is maar van wat zou kunnen zijn.  Radar heeft ruim 90 locaties waar zo’n 900 medewerkers en 400 vrijwilligers er elke dag zijn voor zo’n 1900 cliënten en voor elkaar. De jaarlijkse begroting bedraagt ruim 60 miljoen euro. 

Raad van Toezicht

De organisatie beschikt over een 1-hoofdige Raad van Bestuur. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden met diverse achtergronden en kwaliteiten. Leden worden voor vier jaar benoemd. Een lid kan maximaal twee termijnen zitting hebben in de raad.

In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn, treedt de huidige voorzitter per september 2024 terug. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een nieuwe voorzitter die een bijdrage levert aan de strategie en transformatie van Radar. 

Een nieuwe balans vinden in warme zorg en professionele zakelijkheid stelt nieuwe eisen aan de inrichting van de organisatie en de medewerkers. Om cliënten te stimuleren en faciliteren moeten medewerkers professionele autonomie combineren met organiseren en regisseren van samenwerking op wijkniveau. De hele Radar-organisatie wordt meegenomen in deze beweging. 

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Radar. Je toetst of de activiteiten bijdragen aan de vastgestelde missie en strategie en je bent sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur. Je kijkt en luistert naar wat cliënten, verwanten, medewerkers en directeuren je vertellen. Je vraagt door, bent onbevooroordeeld en kijkt verder dan je neus lang is. Je bent een verbinder en vindt medezeggenschap van cliënten, ouders en medewerkers belangrijk. Je neemt je verantwoordelijkheid en durft kritisch te zijn. Ook naar jezelf en collega toezichthouders. Van jou wordt een unieke en stevige inbreng verwacht. 

De visie op toezicht ziet de raad als een samenspel, waarin elk orgaan zijn eigen verantwoordelijkheid en inbreng heeft. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en de daaraan verbonden kansen en risico’s, de financiële verslaglegging en de kwaliteit van zorg en veiligheid van zorg. Naast de toezichthoudende taken vervult de Raad van Toezicht ook de werkgeversrol voor de bestuurder. 

De Raad van Toezicht heeft 5 reguliere vergaderingen met de bestuurder per jaar. Daarnaast word je beschikbaarheid gevraagd voor deelname aan o.a. commissievergaderingen, bijeenkomsten met cliënten, ouders en medewerkers, werkbezoeken en netwerkactiviteiten.

Als lid van de Raad van Toezicht heb je algemeen bestuurlijke kwaliteiten; je bent maatschappelijk actief en beschikt over een relevant netwerk. Je hebt een onafhankelijke opstelling en werkhouding en een goed gevoel voor wat speelt in de maatschappij. Integriteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn logisch voor jou, net zoals samenwerken en de balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. En last but not least, affiniteit met de doelgroep die Radar ondersteunt is een must.

___::DELETED!!___

De rol van voorzitter

Als voorzitter ben je in staat om onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde te stellen. Je kijkt overstijgend, bent creatief en vernieuwend. Je hebt ervaring met teamvorming in de Raad van Toezicht, waarbij je de kwaliteiten van alle leden Raad van Toezicht tot hun recht laat komen. Als voorzitter heb je oog voor good governance. Je ziet toe op een juiste naleving van de Governancecode Zorg en handelt vanuit de bedoeling van de code.

Met wie komen we graag in contact

We zijn op zoek naar een ervaren voorzitter die: 

  • Op inspirerende wijze de voorzittersrol van de Raad van Toezicht (RvT) vervult en overzicht houdt om de verschillende rollen van de RvT en bestuurder te bewaken.

  • Koersvast en duidelijk is, een vergadering effectief kan leiden met oog voor de inbreng van eenieder.

  • Kan verbinden, reflecteert en op positief-kritische wijze bestuurder en de leden van de raad scherp houdt.

  • In verbinding is met andere inspraakorganen in de organisatie en evenwicht creëert tussen verbinding en slagvaardigheid binnen de raad.

  • Inlevingsvermogen en aantoonbare affiniteit heeft met de cliënten en regio van Radar. 

  • Voldoende tijd beschikbaar heeft om deze rol te beoefenen. 

Aanbod

Radar is een ondernemende zorgorganisatie met een duidelijke visie waarbij durf, nieuwsgierigheid en genegenheid de kernwaarden zijn. Voor de leden van de Raad van Toezicht passen wij de richtlijnen van de NVTZ norm toe en voldoen we aan de WNT. De aanstelling zal zijn voor 4 jaar met een eventuele herbenoeming. In de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht wordt onder andere gekeken naar de ontwikkelbehoeftes van de leden.

Inlichtingen

Delfin impact executives begeleidt de Raad van Toezicht in de werving voor een nieuwe voorzitter. Voor inhoudelijke of procedurele vragen kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin impact executives via 06-23909009 of elise.lansu@delfin.eu.

Sollicitatie

Bij interesse ontvangen we graag je CV en motivatiebrief. Gesprekken met de remuneratiecommissie staan gepland voor week 21.

Elise Lansu
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu.