Organisatie

De provincie Limburg wil via de Sociale Agenda Limburg 2025, samen met maatschappelijke partners en gemotiveerde burgers, een trendbreuk realiseren voor de relatief grote groepen Limburgers die al langdurig aan de kant staan of dreigen uit te vallen als het gaat om participatie en gezondheid. Het Netwerk Burgerkracht Limburg start per 1 mei 2018 en komt voort uit het Huis voor de Zorg. Het Netwerk is bij uitstek de partner die uitdrukking kan geven aan het veranderd perspectief: niet van boven af aanpakken, maar startend vanuit de eigen leefwereld van de betrokkenen. Het is de taak van het Netwerk Burgerkracht Limburg ervoor te zorgen dat het geluid van (kwetsbare) burgers op die plekken waar hun toekomst aan de orde wordt gesteld, als vanzelfsprekend wordt gehoord. Sterker nog, door henzelf wordt ingebracht; niet over hen maar mét hen. Daarbij dient het Netwerk Burgerkracht Limburg integrale deskundigheid in te brengen vanuit terreinen als gezondheid, arbeid, onderwijs en welzijn. Voor het Netwerk Burgerkracht Limburg zoekt Delfin Executives voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht 2 leden en 1 voorzitter.

Over het Netwerk Burgerkracht Limburg

Het Netwerk Burgerkracht Limburg komt, vanuit de nieuwe opdracht van de provincie, voort uit het Huis voor de Zorg. Het Huis voor de Zorg is altijd te kenmerken geweest als een organisatie die belangenbehartigingsorganisaties van patiënten en cliënten ondersteunt. Vanuit de nieuwe opdracht wordt binnen het Netwerk Burgerkracht Limburg de transformatie gemaakt naar een opbouwwerkorganisatie van en met burgers in uiteenlopende maatschappelijke settingen. Het Netwerk Burgerkracht Limburg moet een organisatie zijn die waarde toevoegt aan de Limburgse samenleving door voor en met burgers het verschil te gaan maken en inhoud te geven aan hun stem.

Dit doet het Netwerk Burgerkracht Limburg door een onafhankelijke positionering in het maatschappelijk middenveld en vanuit een goed samenwerkend breed netwerk van provinciale belangenorganisaties van (groepen) burgers in kwetsbare positie in Limburg. De stichting de Pijler is per 1 januari j.l. onderdeel geworden van het Netwerk Burgerkracht Limburg en de stichting CliC zal naar verwachting in de loop van 2018 gaan toetreden. Het door Provinciale Staten opgestelde Kader Huis voor de Zorg 2017-2020 vormt het vertrekpunt voor de activiteiten van Netwerk Burgerkracht Limburg.

Functie

Governance

De nieuwe opdracht vraagt om een veranderend governance model dat recht doet aan de open netwerkstructuur, de beoogde burgerinbreng en de beweging van onderop. Er zal gewerkt worden met een Raad van Toezicht model (RvT). Deze RvT is statutair belast met toezichthoudende taken, voert overleg met de provincie, de directeur en de medewerkers via de Personeelsvertegenwoordiging. De RvT bevordert en toetst op tevredenheid en oplossend vermogen van burgers en van informele en formele partners. Ook onderhoudt de RvT actieve relaties met burgerplatforms en het veld van (mogelijke) ketenpartners uit de kringen van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Er zal een Adviesraad van Aangeslotenen (verbonden publieke en maatschappelijke organisaties) worden gevormd die minimaal 2 jaar per jaar om advies wordt gevraagd (jaarprogramma, netwerkvorming, burgerinbreng, beweging van onderop, etc.).

Missie

Het Netwerk Burgerkracht Limburg voegt waarde toe aan de Limburgse samenleving door inhoud te geven aan de stem van burgers, met bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Dit vraagt enerzijds om burgers die daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en hun maatschappelijke deelname (‘positieve gezondheid’ ); anderzijds om een samenleving die het mogelijk maakt voor iedereen om dit in de verschillende essentiële levensdomeinen naar vermogen te doen (inclusieve samenleving). Voor, maar vooral samen met burgers, werkt het Netwerk Burgerkracht Limburg aan het verbeteren van voorwaarden, mogelijkheden en kansen voor iedereen in Limburg om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doet het Netwerk Burgerkracht Limburg in lijn met de ambities van de Sociale Agenda Limburg 2025 en vertrekkend vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Visie

Als netwerkorganisatie heeft het Netwerk Burgerkracht Limburg als taak om tot in de haarvaten van de Limburgse samenleving door te dringen. Het Netwerk Burgerkracht Limburg vervult een verbindende functie tussen individuele burgers, georganiseerde groepen, openbaar bestuur (provincie en gemeenten), ketenpartners (zorgverleners, zorgverzekeraars), onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven. Door de krachten te bundelen en een gezamenlijke inzet, kan de doelstelling –een Limburg waarin iedereen meetelt – gerealiseerd worden. Spil van de activiteiten van het Netwerk Burgerkracht Limburg zijn de vele vrijwilligers. Om ervoor te kunnen zorgen dat de stem van de burger bepalend is voor beleid en uitvoering, is hun bijdrage fundamenteel en onontbeerlijk. Ondersteund door de medewerkers van het Netwerk Burgerkracht Limburg, zetten zij zich in om de aanwezige ervaringsdeskundigheid te ontdekken, te bundelen en te versterken. En met ondersteuning van het Netwerk Burgerkracht Limburg worden de vragen en behoeften van (individuele) burgers onder de aandacht van alle organisaties en instanties gebracht die een aandeel hebben te vervullen in het realiseren van positieve gezondheid.

Functie eisen

Algemene Taken Raad van Toezicht

Toezicht houden op basis van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onderwerpen zijn:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie en jaarprogramma;
 • Resultaten van de organisatie zowel werkinhoudelijk, procesmatig (netwerkopbouw, burgerinbreng, de beweging van onderop), bedrijfsmatig als financieel;
 • Effecten van externe ontwikkelingen;
 • Relatie met provincie en andere stakeholders; reputatie van de organisatie.


De statutair voorgeschreven taken van toezicht:

 • Houden van Toezicht in het belang van de hele organisatie;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie;
 • Klankbord en inspirator;
 • Werkgever van de directie;
 • Afleggen van verantwoording aan de provincie en andere stakeholders .


Samenstelling Raad van Toezicht

Statutair is geregeld dat de Raad vijf leden omvat. De samenstelling dient zo te zijn dat aan enige voorwaarden wordt voldaan:

 • In maatschappelijk en geografisch opzicht en qua leeftijd een diverse en gebalanceerde samenstelling;
 • Effectieve toegang tot ketenpartners en burgercollectieven;
 • Herkenbaarheid, inspiratiekracht, geloofwaardigheid, transparantie en betrouwbaarheid voor de stakeholders;
 • Actief commitment aan de doelstellingen van de Sociale Agenda van de provincie Limburg; – Goede mix van persoonlijkheden;
 • Wettelijke en statutaire voorschriften omtrent samenstelling.
 • Binnen de Raad van Toezicht zal gewerkt worden met een portefeuilleverdeling zoals bijvoorbeeld HR, Financiën, Juridisch etc.


Competenties

De genoemde taken en verantwoordelijkheden leiden tot een verzameling eisen die aan de Raad van Toezicht in zijn geheel en aan de leden afzonderlijk kunnen (en moeten) worden gesteld. Het betreft eisen op het gebied van kennis en kunde en gedrag.

Voor alle leden geldt:

 • Ambassadeur (actief) van de missie, visie en aanpak van het Netwerk Burgerkracht Limburg;
 • Brede en actieve maatschappelijke binding en belangstelling;
 • Actueel functioneel netwerk;
 • Vermogen om het beleid en functioneren van de organisatie op hoofdlijnen te toetsen en te komen tot een weloverwogen oordeel;
 • In staat om de advies- en klankbordfunctie vorm te geven en te inspireren.
 • De juiste balans hanteren tussen betrokkenheid en distantie;
 • Onafhankelijkheid en vrij van last of ruggespraak; – Integer, kritische houding (“doorvragen”);
 • Inzicht in en responsiviteit naar de belangen van stakeholders;
 • Vertrouwenwekkend en representatief voor de organisatie;
 • Binding met de (deel-) regio;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Aanbod

De nieuwe Raad van Toezicht zal conform het governancemodel na benoeming zelf besluiten over haar mogelijke vergoeding binnen de wettelijke kaders.

Inlichtingen

Leden van de Raad van Toezicht kunnen een belangrijke meerwaarde hebben in relatie tot de ambitie van de sociale agenda van de provincie Limburg “We willen gezondere, gelukkigere Limburgers die meer voor elkaar zorgen en maatschappelijke initiatieven ondernemen”. Het is belangrijk dat de RvT een evenwichtige samenstelling heeft en kan komen tot een effectieve interne taakverdeling. Daarom zal gestart worden met het werven van de voorzitter en 2 leden. In verband met de noodzakelijke continuïteit zal ook een lid worden geselecteerd uit het huidige bestuur van het Huis voor de Zorg. Vanzelfsprekend zal ook dit lid worden getoetst aan het profiel en aan passendheid binnen het ensemble van de RvT. Nadat zij zijn aangetreden, zal de RvT door de leden zelf worden gecompleteerd en zal de onderlinge taakverdeling definitief vorm krijgen.

Het Netwerk Burgerkracht Limburg wordt in deze Werving- en Selectieprocedure begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives (tel. 06-46117342). Indien u geïnteresseerd bent in een toezichthoudende functie bij het Netwerk Burgerkracht Limburg, dan verzoeken wij u om een brief waarin u uw belangstelling aangeeft en uw curriculum vitae voor 10 maart 2018 te uploaden via deze pagina.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature