De Governance Code Cultuur 2019, de naïviteit eindelijk voorbij? (1)

door | 27 november 2018

Per 1 januari 2019 treedt de nieuw Governance Code Cultuur in werking ter vervanging van de huidige regeling die stamt uit 2016.

De nieuwe Governance Code Cultuur gaat uit van 8 basis principes ter vervanging van de 9 basis principes uit de oude Code. Aan het eind van dit artikel ga ik nader in op enkele van deze wijzigingen.

De nieuwe 8 uitgangspunten luiden als volgt (Cultuur & Ondernemen, 2018):

“Waarde scheppen voor en in de samenleving

  • De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/ of te bewaren.
  • De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe en leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe of leg uit).

“Integer en rolbewust handelen”

  • Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
  • Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

“Zorgvuldig besturen”

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
  • Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

“Goed toezicht uitoefenen”

  • De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
  • De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Het eerste uitgangspunt, waaronder de eerste twee basis principes vallen, is nieuw in vergelijking met de Governance Code Cultuur 2016. Met name het eerste uitgangspunt: ”De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/ of te bewaren”. De organisatie probeert culturele waarde te creëren voor en in de samenleving. Deze maatschappelijke doelstelling biedt de organisatie dan ook ruimte voor dialoog met de stakeholders/de belanghebbenden.

Voor het eerst ontstaan hier, naar mijn mening, toezichthoudende uitgangspunten rondom de contouren van cultureel ondernemerschap. De hele sector worstelde met dit begrip vanaf het moment dat culturele organisaties meer hun eigen broek moesten gaan ophouden door de politieke besluitvorming in de kabinetten Rutte I en Rutte II.

In de eerdere Governance Codes Cultuur, zat ik zelf vaak met verwondering te lezen over de aanbevelingen en uitgangspunten. Het leek alsof een kinderklas aan de hand genomen moest worden en hen verteld werd hoe je nu toezicht in het algemeen en in de culturele sector in het bijzonder moest inrichten. Mijn oordeel is weliswaar hard maar de eerdere versies van de Code ademen, naar mijn mening, toch echt nog een hoge mate van naïviteit die in die sector geheerst heeft het afgelopen decennium. De sector schoksgewijze moest toen gaan leren meer haar eigen broek op te houden.

De nieuwe Code oogt wat dat betreft meer van deze tijd. In volgende artikelen zal ik nader ingaan op de verschillen, met name een punt springt er dan ook uit: het thema “belangenverstrengeling”.

Naar mijn mening is de nieuwe Governance Code Cultuur 2019 mede tot stand gekomen na de nodige issues op het terrein van “belangenverstrengeling” rondom een van de culturele kroonjuwelen van Nederland; het Stedelijk Museum in Amsterdam. Meer hierover in het volgende artikel.

Bron: Cultuur & Ondernemen, 2018. De principes. Geraagdpleegd van Cultuur + Ondernemen 

FRANK VAN BUREN

managing partner

Binnen Delfin gespecialiseerd in vacatures binnen de bancaire sector, variërend van directie tot specialistische functies.

Daarnaast  gespecialiseerd in het invullen van directie en toezichthoudende functies.