Introductie

Kandidaat voorgedragen voor benoeming

Organisatie

Weller Wonen is een zelfstandige woningcorporatie in Parkstad met circa 10.000 verhuureenheden in Heerlen, Brunssum en Onderbanken. Bij Weller werken ruim 110 medewerkers dagelijks aan het woonplezier van meer dan 25.000 mensen. Bij Weller is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn in 2021 een vacature vacant voor een Lid Raad van Commissarissen met een financieel profiel.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 toezichthouders en speelt een belangrijke rol in het adviseren van het bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. Corporate governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen.

Weller gaat in haar beleid te werk volgens de principes van corporate governance, waarbij de Governance Code Woningcorporaties als uitgangspunt wordt genomen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Commissarissen ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurders.

De Raad van Commissarissen van Weller is samengesteld op basis van toezichthoudende kwaliteiten enerzijds en kwaliteiten voor een specifiek aandachtsgebied/portefeuille anderzijds. Zij houdt daarbij rekening met spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Commissarissen wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht waarde aan diversiteit in zijn samenstelling. De Raad van Commissarissen werkt met de volgende commissies: een audit-, huurders- en remuneratiecommissie, alsmede een vastgoedcommissie.

MISSIE

Bij Weller staat de individuele klant centraal, Weller biedt de klant keuzevrijheid en streeft, samen met partners, naar een passende woonbeleving. Verantwoordelijkheid en respect voor mens, milieu en maatschappij zijn hierbij vanzelfsprekend.

Sterk zijn en blijven in wijken en buurten, is het motto van Weller. Hierbij beseffend dat de sociale cohesie in de wijken onder druk kan komen te staan vanwege de taakafbakening van woningcorporaties, de bezuinigingen en de decentralisatiebeweging in zorg- en welzijnssector, en de krimp in de regio als gevolg van ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Het is Weller er veel aan gelegen om in wijken en buurten de woonomgeving in stand te houden of te creëren, waarin mensen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en/of samenwerken.

De komende jaren heeft Weller grote uitdagingen:

 • Het beschikbaar en betaalbaar houden van de woningvoorraad voor mensen met een laag inkomen en mensen in een kwetsbare positie;
 • Het verlagen van de bedrijfslasten;
 • De verduurzaming van het vastgoed en de daarmee samenhangende investeringsplannen;
 • Het vastgoedbeheer doorontwikkelen naar portefeuille- en assetmanagement.

Functie

Het nieuwe lid Raad van Commissarissen is bij grote voorkeur woonachtig in of rondom het werkgebied van Weller. Ervaring als toezichthouder is een pré maar niet noodzakelijk. De voornaamste drijfveren van de kandidaat zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Commissarissen en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kernactiviteit; de verhuur van woningen aan de doelgroep met een bescheiden inkomen. Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.

Algemene competenties Lid RvC

U beschikt over de volgende competenties:

 • communicatieve vaardigheden gericht op samenwerking;
 • in staat in teamverband te werken;
 • analytisch denkvermogen, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • zakelijke nuchterheid en ondernemende besluitvaardigheid;
 • betrokkenheid bij mens en organisatie;
 • actieve, positief-kritische attitude;
 • organisatie-bestuurlijke sensitiviteit;
 • in staat zijn als klankbord te fungeren voor de directie.


Tevens beschikt u over:

 • bedrijfsmatige of bestuurlijke ervaring;
 • een relevant breed netwerk;
 • een brede maatschappelijke belangstelling;
 • voldoende tijd om de taken als commissaris adequaat te kunnen vervullen.

Functie-eisen

Het aandachtsgebied financiën is gericht op de interne financiële bedrijfsvoering. Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en fiscale zaken wordt ingebracht en vertaald naar het financieel bedrijfsmatig functioneren van de corporatie.

Competenties die horen bij het lid van de RvC met een financieel profiel zijn:

 • Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control, op academisch niveau;
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming.;
 • Op de hoogte van en inzicht in ontwikkelen omtrent informatietechnologie en databeheer;
 • Maatschappelijke trends weten te vertalen naar de volkshuisvesting in het bijzonder;
 • Bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen;
 • Het kunnen beoordelen van het beleid van een rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming vanuit de eigen ervaring en expertise;
 • Sparringpartner en overleg kunnen voeren met professionele bestuurders;
 • Op de hoogte zijn van digitale bedrijfsprocessen zoals klanttevredenheid meting, vastgoedregistratie investeringssystematiek, nieuwe financiële kaders zoals beleidswaarde.

Aanbod

De voltallige Raad van Commissarissen van Weller vergadert minimaal zes maal per jaar, de afzonderlijke commissies ongeveer 4x per jaar. Weller heeft voor de leden van de Raad van Commissarissen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Honorering vindt plaats op basis van de beroepsregels van de VTW en is in overeenstemming met de WNT.

Inlichtingen

Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Commissarissen het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen. Bij de werving en selectie van deze vacature wordt Weller begeleid door Elise Lansu, partner bij Delfin Executives (tel. 06-23909009).

Sollicitatie

Indien u interesse heeft in de functie en u voldoet aan de gestelde eisen, dan kunt u uw Curriculum Vitae en motivatiebrief t/m 12 januari uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

De Raad van Commissarissen streeft naar besluitvorming eind januari onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties. Na besluitvorming zal het ‘fit en propertraject’ worden ingezet om de geschiktheid en betrouwbaarheid van de te benoemen toezichthouder te toetsen.

Share This