Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Krijtland Wonen, in 2019 ontstaan door een fusie van Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen, is een betrokken en klantgerichte woningcorporatie met ruim 2150 woningen in Vaals en Gulpen. Zij richt zich op de huisvesting van mensen in het Heuvelland die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Krijtland Wonen ontwikkelt en onderhoudt niet enkel woningen, maar investeert vanuit de maatschappelijke opgave onder andere ook in leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. De focus van Krijtland Wonen is vooral gericht op wonen in zijn algemeenheid. Samen met haar partners werkt Krijtland Wonen aan onderlinge samenhang en verbetering van het woon-en leefklimaat. Krijtland Wonen is een klantgerichte organisatie met een excellente dienstverlening voor bewoners. Dit doet zij met haar 22 enthousiaste medewerkers op een solide, verbindende en duurzame manier. Krijtland Wonen is verder een financieel gezonde corporatie. In samenwerking met haar maatschappelijke partners streeft Krijtland Wonen ook de komende jaren naar een bestendige toekomst van het wonen.

Functie

De Raad van Commissarissen van Krijtland Wonen bestaat nu uit zes leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurders van Krijtland Wonen. De Raad van Commissarissen staat de bestuurder van Krijtland Wonen gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De raad ziet toe op de financiële continuïteit, de volkshuisvestelijke prestaties van de organisatie en heeft een belangrijke toetsende rol bij de maatschappelijke doelstellingen van Krijtland Wonen. Bij de vervulling van de taak richt de Raad van Commissarissen zich op het belang van Krijtland Wonen. De leden van de Raad van Commissarissen van Krijtland Wonen onderschrijven de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen van Krijtland Wonen oefent zijn taken uit als eenheid. Er worden daarom een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen
Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden van de Raad van Commissarissen dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Dit betekent dat in ieder geval de volgende expertises in de Raad van Commissarissen aanwezig dienen te zijn: financiën en bedrijfseconomie, juridisch, vastgoed, projectontwikkeling, volkshuisvesting, HRM, organisatieontwikkeling, bestuur en maatschappij.

Bij het toezicht op Krijtland Wonen is de volgende visie leidend
Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen staat voorop. Goed intern toezicht betekent dat het externe toezicht van de overheid niet leidt tot ingrijpen door die overheid. Het interne toezicht houdt de corporatie op de juiste maatschappelijke koers. Het toezicht dient met name sterk ingebed te zijn in de maatschappij en in het toezicht moet de afweging van verschillende maatschappelijke belangen aan de orde komen. Over het houden van toezicht wordt zoveel mogelijk in het openbaar verantwoording afgelegd.

De algemene taak van de Raad van Commissarissen valt in drie gedeelten uiteen:

 • Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de rechtspersoon.
 • Het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft ook een aantal bijzondere taken:

 • Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
 • Het goedkeuren/vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag.
 • Het goedkeuren van begrotingen.
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur van de rechtspersoon.
 • Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
 • Sparringpartner van het bestuur.
 • De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang.
 • Contact houden met de ondernemingsraad door twee keer per jaar de overlegvergadering bij te wonen.
 • Het bevorderen van het belang van de rechtspersoon door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de rechtspersoon zelf.

De vacature
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is er een vacature voor een lid met het profiel financiën en bedrijfseconomie. Het aandachtsgebied financiën is gericht op de interne financiële bedrijfsvoering. Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en fiscale zaken wordt ingebracht en vertaald naar het financieel bedrijfsmatig functioneren van de corporatie.

Functie-eisen

 • Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control, op academisch niveau.
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming.
 • Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.
 • Maatschappelijke trends weten te vertalen naar de volkshuisvesting in het bijzonder.
 • Bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen.
 • Het kunnen beoordelen van het beleid van een rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming vanuit de eigen ervaring en expertise.
 • Met gezag en persoonlijkheid overleg kunnen voeren met professionele bestuurders.
 • Kennis van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen en van de producten en diensten.
 • Het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties.
 • Met tact en overwicht het bestuurlijk handelen kunnen beoordelen en daaruit de consequenties kunnen trekken.
 • Het vermogen een besluit te laten uitvoeren en tegenstrijdige belangen tot een oplossing brengen.
 • Kennis, ervaring en visie op het gebied van wonen, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.
 • Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doel- en klantengroep.
 • Affiniteit met de doelgroepen van Krijtland Wonen.
 • Binding met de regio is gewenst.

Aanbod

De leden Raad van Commissarissen worden beloond conform de beroepsregeling bezoldiging commissarissen van de VTW. De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Krijtland Wonen zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Inlichtingen

Krijtland Wonen wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. De gesprekken met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen, de huurdersvereniging ‘De Hoogste Top’ en de ondernemingsraad vindt plaats op maandag 23 september 2019. Voordat de mogelijke benoeming per 1 januari 2020 plaatsvindt, zal de geschiktheid en betrouwbaarheid van de te benoemen kandidaat getoetst worden door de Autoriteit Woningcorporaties conform de vigerende wet- en regelgeving.

Voor inhoudelijke informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie en u voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij u om vóór 15 augustus 2019 uw motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This