Introductie

Wil jij jouw expertise inzetten als toezichthouder bij onderwijsorganisatie MOVARE?

Organisatie

Onderwijsorganisatie MOVARE bestaat uit 46 scholen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere‘ basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De stichting telt 11.159 leerlingen en 1.050 medewerkers. Binnen MOVARE wordt nadrukkelijk gewerkt aan de onderwijskwaliteit. MOVARE is ervan overtuigd dat het altijd beter kan, daar maken ze serieus werk van: leerlingen zijn deze inspanning meer dan waard en hebben recht op beter en passender onderwijs om zich optimaal te ontwikkelen. Een respectvolle benadering en omgang met leerlingen en hun ouders en haar eigen medewerkers staat hoog in het vaandel. Samenwerken is gebaseerd op wederzijds vertrouwen het goede te beogen en te doen. MOVARE heeft oog voor de wereld om ons heen, heeft oog voor de talenten, mogelijkheden en passies van leerlingen en medewerkers. “Creëren een omgeving waarin we daadwerkelijk voortdurend van en met elkaar leren.”

Missie

MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.

Visie

MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu en in de toekomst. Het onderwijs is, net als de maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het belangrijk om mee te bewegen. MOVARE geeft die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al onze leerlingen (kansengelijkheid) ten goede komt.

MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en optimistische mensen. Kinderen hebben recht op onderwijs. En wij hebben de plicht om onderwijs te bieden, waarin alle leerlingen zo optimaal mogelijk bediend worden. Ook kinderrechten geven mede richting aan ons werk. Wij willen dat leerlingen mogen zeggen wat ze denken en voelen. Wij willen dat leerlingen gezond en veilig opgroeien en hun recht erkennen dat spelenderwijs te mogen doen.


Functie

MOVARE heeft een statutair onderscheiden College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid, en een Raad van Toezicht. De scholen hebben een schooldirecteur. De schooldirecteuren geven sturing aan het onderwijskundig beleid en leveren een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de strategische doelen van de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuurlijk functioneren, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht legt publiekelijk verantwoording af over het uitgevoerde toezicht. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bevorderen dat bestuur en toezichthouden op transparante wijze plaatsvindt en er, met in achtneming van ieders statutaire rol, een open relatie is met personeel en ouders.

De Raad van Toezicht richt zich op het algemene belang van de stichting en treedt als eenheid naar buiten. Elk lid van de Raad van Toezicht handelt overeenkomstig de missie en doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht is divers samengesteld, de leden zijn autonoom en onafhankelijk. Iedere schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid Raad van Toezicht wordt voorkomen. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren. De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met de GMR, vertegenwoordigers van het bestuursbureau, de accountant en de onderwijsinspectie. Verder voert de Raad van Toezicht onder meer gesprekken met schooldirecteuren en worden scholen bezocht. MOVARE kent een concerncontroller die een eigenstandige relatie heeft met de Raad van Toezicht, onafhankelijk van het College van Bestuur.

Ter voorbereiding op de besluitvorming door de Raad van Toezicht zijn twee commissies ingesteld. Het werkgeverschap voor het College van Bestuur wordt vervuld door de Commissie Werkgeverschap. De Commissie Audit & Control houdt toezicht op de financiële gang van zaken, interne beheersing en het treasurybeleid en voert overleg met de externe accountant over de uitkomsten van de controle.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit en een evenwichtige verdeling binnen het team als het gaat om expertise, geslacht, achtergrond en cultuur. De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de PO-raad en de WNT.


Functie-eisen

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die extern zijn geworven via open sollicitatieprocedures. Naast bestuurlijke ervaring van de leden wordt bij de samenstelling ook gelet op de spreiding van specifieke deskundigheden en deskundigheid op het gebied van (primair) onderwijs. Verder is bepaald dat minstens één lid van de Raad van Toezicht uit het bedrijfsleven komt in de ruimste zin van het woord, minstens één lid van de Raad deskundig is op financieel-economisch gebied.

Van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat deze in totaliteit:

 • beschikt over aantoonbare kennis van het onderwijs;
 • waakzaam, onafhankelijk, creatief en innovatief is met een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • met inachtneming van de statutaire positie en een scherp oog voor de bestuurlijke verhoudingen het College van Bestuur inspireert tot het benoemen van nieuwe mogelijkheden en kansen;
 • goed inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen en dit kan vertalen naar voor het primair onderwijs relevante invalshoeken;
 • vanuit een positief kritische instelling het beleid van de onderwijsstichting en de uitvoering daarvan op hoofdlijnen beoordeelt vanuit de doelstellingen van MOVARE;
 • de taak opvat als professionals, waarvoor naast inhoudelijke deskundigheid ook zaken als autonomie, gevoel voor verhoudingen, kritisch vermogen en reflectie nodig zijn;
 • op strategisch niveau het College van Bestuur kan adviseren (klankborden);
 • over (ruime) bestuurlijke ervaring beschikt om de hoofdlijnen van het beleid te kunnen beoordelen;
 • interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties, blijkend uit de aanwezigheid van expertise op het vlak van strategie, financieel management, personeelsmanagement, marketing, e.d.;
 • regionale betrokkenheid heeft;
 • een weerspiegeling vormt van maatschappelijke sectoren: onderwijs, overheid, bedrijfsleven, financieel­ economisch, zorg en welzijn, kunst en cultuur;
 • inzicht heeft in (eu)regionale en nationale ontwikkelingen;
 • over een breed en relevant netwerk beschikt.


Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij:

 • bereid zijn tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
 • geen onverenigbare functies voor de onderwijsstichting hebben;
 • deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht (ca. vijf vergaderingen per jaar) en aan het werk van de commissies van de Raad van Toezicht en aanwezig zijn bij relevante schoolactiviteiten.


Aanvullend profiel voor lid met aandachtsgebied Onderwijs en Sociaal Domein

Onderwijs is veelomvattender dan het geven van les. De samenhang in de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn of haar omgeving is én wordt steeds belangrijker. De Raad van Toezicht wil kennis van het sociale domein ook verankeren met kennis binnen de Raad. Vandaar dat geïnteresseerde toezichthouders die affiniteit hebben met onderwijs en sociaal domein nadrukkelijk worden uitgenodigd te reflecteren. Het hart van het nieuwe lid dat we zoeken ligt binnen het sociaal domein en het nieuwe lid volgt ontwikkelingen zowel binnen dit domein als het onderwijs. Kennis van de regio is een absolute meerwaarde om de sociale samenhang te kunnen duiden.

Inlichtingen

De Raad van Toezicht van MOVARE wordt bij deze werving- en selectieprocedure begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. 

Sollicitatie

Indien u wilt solliciteren op deze functie, dan kunt u uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 16 juni 2023 uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina. De gesprekken met de Raad van Toezicht zijn voorzien in week 27.