Introductie

De reactietermijn is verstreken


Wilt u bijdragen aan goed toezicht in de sector Kinderopvang en Sociaal Werk bij MIK PIW?

Organisatie

De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd tot MIK & PIW Groep. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, wordt niet alleen gewerkt aan kundige en kwalitatieve dienstverlening voor Kinderopvang en Sociaal Werk, maar ontstaat door de combinatie van kennis een krachtige basis voor preventie.

Onder MIK & PIW Groep vallen naast de welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en Centrum voor Jeugd en gezin ook de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. MIK & PIW Groep heeft ruim 950 medewerkers in dienst.

MIK & PIW Groep is de grootste organisatie voor kinderopvang in de regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Wekelijks wordt aan meer dan 6000 kinderen een fijne opvangplek geboden op 89 locaties. Hieronder valt kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar, peuteropvang van 2 tot 4 jaar en buiten- en tussen schoolse opvang voor 4- tot en 13- jarigen. MIK & PIW Groep helpt kinderen en jongeren (0-23) om zichzelf en hun talenten verder te ontwikkelen, gezond op te groeien en verantwoorde keuzes te maken. Voor ouders is de organisatie een partner in de opvoeding: een partij die hen daarbij proactief bijstaat met raad en daad. Verder is MIK & PIW Groep een belangrijke speler in het sociale domein. Als organisatie voor sociaal werk versterkt zij de sociale basis en de buurtkracht. Dat doet MIK & PIW Groep samen met burgers, gemeenten, keten,- en regiopartners.


Functie

De Raad van Toezicht van MIK & PIW Groep bestaat uit vijf leden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt steeds gekeken naar de complementariteit. Voor de leden van de Raad zijn naast generalistische bestuurlijke kennis en ervaring specifieke aandacht- en kennisgebieden benoemd: organisatieontwikkeling, medezeggenschap en HRM, financieel, bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis en juridische ervaring. De financiële expertise in de Raad van Toezicht is in voldoende mate aanwezig. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden, is er per 1 januari 2021 een vacature in de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Algemene functie-eisen voor de toezichthouder:

 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau
 • bezit bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder
 • heeft affiniteit met de doelstelling en binding met de missie, ambitie en strategie van de MIK & PIW Groep
 • heeft de bereidheid zich (verder) te verdiepen in kinderopvang, onderwijs, cultuur, sport, zorg en sociaal domein .
 • beschikt over aandachtige beschikbaarheid voor de uitoefening van de functie


Functie-eisen werkzaamheden lid Raad van Toezicht:

 • is in staat om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen
 • beschikt over inzicht in bestuur en management
 • heeft het vermogen om een goede gesprekspartner van de bestuurder te zijn en tevens het beleid en het functioneren van deze kritisch en constructief te toetsen
 • hecht aan goede omgang en communicatie met alle geledingen
 • functioneert onafhankelijk en tevens als team player binnen de Raad van Toezicht
 • heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de organisatie stellen


Persoonsgebonden functie-eisen toezichthouder:

 • relevante netwerken op regionaal en/of bovenregionaal niveau. Geen werkzaamheden die conflicterend zijn met de toezichthoudende functie binnen de Raad van Toezicht van MIK & PIW Groep
 • heeft het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen
 • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van de oorsprong en doelgroepen van MIK & PIW-groep
 • is integer, onafhankelijk en onpartijdig
 • is bekend met het werkgebied van MIK & PIW Groep, het sociaal economisch klimaat van de regio en de maatschappelijke context waarbinnen de organisatie opereert

Aanbod

MIK & PIW Groep hanteert de governancecode Kinderopvang. De vergoeding van de Raad van Toezicht is vastgesteld binnen de geldende kaders.

Inlichtingen

MIK & PIW Groep wordt in het Wervings- en Selectietraject voor een lid van de Raad van Toezicht begeleid door Max Ruiters (tel. 06-46117342), partner bij Delfin Executives. Indien u geïnteresseerd bent in de functie van lid van de Raad van Toezicht en u voldoet aan het gestelde profiel, dan nodigen wij u van harte uit uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 14 juni 2020 te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

Share This