Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld.


Organisatie

“Limburg de gezondste, sportiefste en meest innovatieve provincie”. Spreekt deze doelstelling je aan en wil je daar vanuit een toezichthoudende rol aan bijdragen? Kijk dan snel verder voor een functie binnen de Raad van Toezicht bij Stichting Limburg in Beweging.

Ondersteunen van topsporters en topsporttalenten en zorgen dat iedere burger in Limburg kan meedoen aan sport en bewegen: oud, jong, rijk, arm, met en zonder beperking. Zo geeft Team Limburg Sport invulling aan een groot deel van het beleidskader sport van de Provincie Limburg zoals het ondersteunen en faciliteren van de regionale talentencentra. Huis voor de Sport Limburg is de ondersteunings- en adviesorganisatie voor breedtesport voor Limburgse gemeenten, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, verenigingen en de sporttakplatforms, Stichting Iedereen Kan Sporten Limburg en het Jeugdfonds Sport Limburg.

Over de organisatie

Stichting Limburg in Beweging is de moederstichting die toezicht houdt op de stichting Team Limburg Sport, stichting Huis voor de Sport Limburg, Zaak voor de Sport BV en stichting The MoveFactory. Deze entiteiten worden aangestuurd door één directeur-bestuurder.

Team Limburg Sport

Is een nieuwe stichting die invulling geeft aan de realisatie van een deel van het beleidskader sport van de Provincie Limburg. Het betreft uitsluitend publieke taken die grotendeels uitgevoerd worden door Huis voor de Sport Limburg. De stichting heeft vooralsnog zelf geen werknemers.

Huis voor de Sport Limburg

Is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Dit in opdracht van en in nauwe samenwerking met Team Limburg Sport, Limburgse gemeenten, maatschappelijk middenveld en sporttakplatforms, Jeugdfonds Sport en stichting Bijzonder in Beweging. Huis voor de Sport Limburg zet zich in voor het vitaliseren van het Limburgse verenigingsleven en ondersteunen van de genoemde sporttakplatforms. Denk hierbij aan subsidie- en fondsenwerving, verduurzaming van accommodaties, procesbegeleiding bij samenwerkingstrajecten en fusie, scholing en bijscholing. Huis voor de Sport Limburg werkt daarbij nauw samen met NOC*NSF en de Rabobank en is actief betrokken bij Meer Bewegen Voor Ouderen (MBvO), Jongeren in Goede Gezondheid (JOGG) en de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daarnaast faciliteert men de diverse stichtingen met huisvestings- en backofficetaken in de shared service omgeving aan de Parijsboulevard te Sittard-Geleen.

De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, adjunct-directeur en manager topsport. Daarnaast bestaat het team uit adviseurs, een controller en ondersteunend personeel. We spreken in totaal over 15 fte.

Zaak voor de Sport BV

Hier vinden uitsluitend activiteiten plaats op het gebied van commerciële dienstverlening, procesbegeleiding, conceptontwikkeling en innovatie op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Zaak voor de Sport BV heeft geen werknemers maar huurt deze in via Huis voor de Sport Limburg en TMF. Stichting Limburg in Beweging is de enige aandeelhouder.

The MoveFactory (TMF)

Deze stichting geeft uitvoering aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Landgraaf en Voerendaal. Zo zijn ze betrokken bij de succesvolle pilot van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, leveren ze de lokale JOGG-regisseur en zetten zij sport en bewegen in voor het sociaal domein. Het team bestaat uit 3 fte in vaste dienst en een flexibele schil van uitvoerders op afroep met 0-uren overeenkomsten.

Functie

De komende periode zal er in nauwe samenwerking met de Provincie Limburg toegewerkt worden naar de invulling en uitwerking van een optimale Limburgse sportinfrastructuur. Duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden met een goede scheiding tussen publieke taken en markttaken. Maximale transparantie en efficiency ten dienste van de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord, de lokale gemeentelijke sportakkoorden en het Provinciale Beleidskader sport.

Raad van Toezicht

De zittingstermijn van vier leden van de huidige RvT, waaronder de voorzitter, is verstreken. De portefeuille financiën blijft ingevuld. Op basis van de Statuten en de Gedragscode van Stichting Limburg in Beweging en de governance code Goed Sportbestuur van NOC*NSF geeft de RvT invulling aan de volgende taken:

1. het toezicht houden op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT adviseert de bestuurder en ondersteunt hem/haar inzake relatiebeheer met de relevante stakeholders zoals overheden, sportorganisaties, sportverenigingen en partners in het maatschappelijk middenveld zoals onderwijs, zorg en buurt. Met oog voor (top)sport als middel en doel. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de organisatie.
2. het toezicht betreft tenminste:

 • het realiseren van de missie, visie en doelstelling;
 • het bewaken van de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • het kwaliteitsbeleid;
 • het financiële verslagleggingproces;
 • de naleving van wet- en regelgeving.


Organisatie Raad van Toezicht

De RvT wordt bij de uitoefening van haar functioneren ondersteund door de adjunct-directeur en de directiesecretaresse. Ter ondersteuning bij het toezicht op het financiële beleid heeft de RvT een financiële commissie ingesteld die wordt ondersteund door de controller. Daarnaast vormen de voorzitter en een nader te benoemen lid de renumeratiecommissie.

Functie-eisen

Algemene profielschets RvT-leden

 • Bovenstaande taken geven een beeld van de competenties die in de RvT aanwezig moeten zijn om de toezichthoudende taak naar behoren te vervullen. Deze competenties vinden hun vertaling in onderstaande profielschets.
 • de RvT bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden;
 • in de RvT is deskundigheid aanwezig op de volgende terreinen: financieel, economisch, juridisch, renumeratie, sport;
 • kerncompetenties zijn: bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid, analytisch, proactief, strategisch, innovatief, visionair, besluitvaardig, adviesvaardig, abstractieniveau en zelfreflectie;
 • beschikken over een relevant netwerk;
 • voldoende tijd kunnen vrijmaken, beschikbaar zijn;
 • de leden van de RvT zijn natuurlijke personen met affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • in de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar diversiteit en in ieder geval een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen;
 • de leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch waarbij een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand wordt bewaard;
 • leden van de RvT beschikken over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen en over inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 • leden van de RvT beschikken over het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en daad als klankbord terzijde te staan;
 • leden van de RvT beschikken over het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • elke schijn van belangenverstrengeling tussen de entiteiten en leden van de RvT wordt vermeden;
 • leden van de RvT kunnen niet zijn: minderjarigen en personeelsleden van een van de entiteiten of anderszins door/namens de entiteiten aangestelde personen;
 • de leden van de RvT wonen bij voorkeur verspreid over de provincie Limburg maar kunnen ook buiten deze provincie woonachtig zijn;
 • in de RvT is specifieke expertise op het gebied van top- en breedtesport, personeel en organisatie en (provinciale en lokale) overheden vertegenwoordigd;
 • daarnaast is affiniteit/bekendheid met de domeinen onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, en dienstverlening een pré;
 • de leden van de RvT fungeren als ambassadeur van de sport onder de motto’s “practise what you preach” en “walk the talk“.


Specifieke functie-eisen RvT-leden

 • Naast de algemene profielbeschrijving worden de navolgende specifieke eisen gesteld:
 • affiniteit met (top)sport, gezondheid, onderwijs en met de maatschappelijke rol van (top)sport in het algemeen en Limburg in het bijzonder;
 • maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in de Limburgse samenleving in het algemeen en overheden in het bijzonder, dat hij/zij met een daarop gebaseerde inbreng kan functioneren in de RvT;
 • gevoel hebben voor de politieke omgeving waarin de sport zich bevindt;
 • HBO werk -en denkniveau met aantoonbare ervaring met de lokale en (inter)nationale (top)sportwereld;
 • kennis van (top)sport- en beweegbeleid;
 • kennis van bestuurlijke processen in gesubsidieerde instellingen is een pré;
 • kennis van en ervaring met het besturen van sportverenigingen, sportstichtingen of anders georganiseerd aanbod is een pré;


Aandachtsgebied Sportzaken

Aanvullend op genoemde algemene kenmerken, is Stichting Limburg in Beweging specifiek op zoek naar een lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied sport. De toezichthouder heeft ruime en aantoonbare ervaring op het gebied van breedte- en of topsport. Zijn of haar kennis en ervaring zal het lid aanwenden om als sparringpartner te dienen voor de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht.

Aanbod

De RvT vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De RvT vergadert bij voorkeur overdag. Daarnaast zijn er reguliere commissievergaderingen en is er tweejaarlijks een strategiedag. Van de leden van de RvT wordt verder verwacht dat een vertegenwoordiging van hen ook aanwezig is tijdens -voor de organisatie- belangrijke gelegenheden. De RvT hanteert een gepaste financiële regeling naast reis-, verblijf- en (bij)scholingskosten. Voor de leden van de RvT is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten.

Inlichtingen

Stichting Limburg in Beweging wordt in deze Werving- en Selectieprocedure begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives (tel. 06-46117342). Indien u geïnteresseerd bent in een toezichthoudende functie bij Stichting Limburg in Beweging, dan verzoeken wij u om een brief waarin u uw belangstelling aangeeft en uw curriculum vitae voor 8 november 2020 in te sturen via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Share This