Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld.

Organisatie

INNOVO – anno 1914 – is een organisatie voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg met op 1 augustus 2019 40 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs verspreid over 14 gemeenten. INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan ruim 9.000 leerlingen met 1.100 medewerkers.

Onze scholen bevinden zich in een regio, die al jaren te kampen heeft met ontgroening en vergrijzing en daarmee met een aanzienlijke teruggang in leerlingen en scholen. Daarnaast hebben wij een stevige opgave vanuit passend onderwijs om een grotere deelname aan gespecialiseerd onderwijs te reduceren en dat lukt onze scholen steeds beter. Met de komst van statushouders, arbeidsmigranten uit andere delen van Europa en de toestroom uit andere delen van het land zien wij een verandering van leerlingenpopulatie met verdichting van problematiek en dito ondersteuningsvraag en dat legt een stevige druk op onze mogelijkheden en middelen.

Meesterschap is vakmanschap
INNOVO bouwt de komende jaren verder aan het verzorgen van goed onderwijs voor kinderen, samen met de leerkrachten en de omgeving. Het kind staat daarin centraal. In onze onderwijsprestaties streven wij het best mogelijke na ondersteund door een adequate en effectieve bedrijfsvoering. Kortom: goed is goed, maar beter mag altijd. Wij willen graag groei en ontwikkeling zien naar vermogen, werken samen in netwerken en scholenclusters en delen graag onze expertise binnen en buiten INNOVO.

Onze missie = inspireren om te leren
Onze missie luidt: inspireren om te leren en vloeit voort uit onze overtuiging, dat iedereen het liefst zelf met zijn eigen ontwikkeling aan de slag wil. Het gaat om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om openstaan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over het zelf blijven nadenken en werkplezier. INNOVO denkt in mogelijkheden en kansen en zoekt vervolgens de middelen om deze te realiseren. Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en een daarbij passende controle.

Kind aan het werk
Elk kind wil van nature zelf leren en is toegerust voor zijn eigen ontwikkeling. Dit potentieel tot wasdom laten komen, vraagt om uitdaging en ondersteuning en tegelijk om (zelf-)vertrouwen en hoge verwachtingen. Toetsing geschiedt in functie van leren en niet andersom en leren gebeurt steeds in interactie en samen met anderen. De driehoek ouder- kind – leerkracht is daarin essentieel en daarvoor is een relatie nodig met de leerkracht die aanwezig is, verbindt, vertrouwt, talent oproept, werkt vanuit zijn eigen persoon en die uiteraard zijn vak verstaat.

Onze onderwijsvisie:

 • goed onderwijs ‘tot de derde’ betekent goed onderwijs voor leerling, leerkracht en omgeving;
 • onderwijs op maat is de opdracht van en voor iedereen en vraagt om flexibilisering;
 • kwaliteit van leerkracht, directie en alle andere medewerkers maken het verschil;
 • partnerschap met ouders en omgeving is wenselijk en randvoorwaardelijk;
 • samenwerkingsverband INNOVO is een lerend netwerk van van nauw samenwerkende scholen in clusters qua onderwijsaanbod, passend onderwijs en personele inzet.

Onze kernwaarden:

 • solidariteit: iedereen telt mee en iedereen doet ertoe ook buiten INNOVO;
 • eigenaarschap: eigen initiatief en verantwoordelijkheid laag in de organisatie;
 • professionaliteit: keuze voor vertrouwen, verbinding, vakmanschap;
 • zingeving: onderwijs is betekenisvol en kiest lokaal eigen accenten.

Onderwijs is niet waardenvrij
Per definitie heeft onderwijs te maken met zingeving. Onderwijs kent een ideologische inbedding op basis van overtuigingen, opvattingen en pedagogisch-didactische concepten. Deze waardering of ideologie vormt het DNA van de onderwijsorganisatie en heeft een basis in de Europese cultuurgeschiedenis en christelijke traditie.

Het VN-kinderrechtenverdrag benoemt onze omgang met alle kinderen en de omgang met verschillen. Wij verzorgen onderwijs met solidariteit als kernwaarde. Wij gaan zorgvuldig met elkaar om als mensen en waarderen iedereen in zijn kwaliteit als mens. Een goede en duurzame omgang met de ander, de natuur en de wereld waarin wij leven hoort daar evenzeer bij.

School geeft kleur aan het onderwijs
De school heeft een geschiedenis opgebouwd in en met de directe omgeving. Wij zien grote verschillen tussen een stadsschool in Heerlen en een dorpsschool in een van de kerkdorpen in het Heuvelland. Binnen een gemeenschap heeft de school een eigen functie passend bij de omgeving en de leerlingenpopulatie. Het kleurenpalet van een school is uniek. De kleuring van de school leidt tot keuze van methoden, omgangsvormen, inrichting van het gebouw en communicatie met de omgeving.

Directeur, team, leerlingen en ouders van de school ontwikkelen samen de kleuring van de school. INNOVO als overkoepelende stichting is duidelijk aanwezig op de achtergrond en steunt, adviseert, faciliteert zo goed mogelijk dat wat scholen nodig hebben en articuleert de kaders waarbinnen de scholen hun onderwijs verzorgen.

Actuele ontwikkelingen
De recente onderwijsstakingen gaan over meer geld voor het primair onderwijs en dat is nodig om te kunnen voldoen aan de huidige eisen van goed onderwijs en de daarmee samenhangende investeringen. Verbetering van arbeidsvoorwaarden is nodig om zo de verschillen met het VO te verkleinen en het werken in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken. De verruiming van de materiële middelen is dringend noodzakelijk om gebouwen en voorzieningen op het gewenste niveau te brengen en te houden. Te lang is er te veel bezuinigd op het onderwijs en alleen massieve investeringen door het Rijk kunnen nu een ommekeer bewerkstelligen. INNOVO investeert graag in goed onderwijs, maar heeft als stichting ook een opgave in continuïteit en duurzaamheid en dat vraagt om een afgewogen beleid zowel inhoudelijk als ook financieel.

Functie

De Raad van Toezicht van INNOVO bestaat thans uit vijf leden. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is een algemeen profiel opgesteld met speciale aandacht voor governance. Voor de leden van de Raad zijn specifieke aandachts- en kennisgebieden benoemd: onderwijs en het jonge kind, onderwijs en ict, personeel en ontwikkeling en financiën. Een van de leden is tevens vice-voorzitter en behartigt samen met de voorzitter de werkgeversrol voor de leden van het College van Bestuur.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en daarin ontstane vacatures wordt steeds gekeken naar de complementariteit als geheel en de goede verdeling van deze expertise over de verschillende leden. Voor de huidige vacature in de Raad wordt een lid gezocht met het profiel ‘financiën’ met oog voor de dynamiek van de onderwijsfinanciering en effecten daarop door krimp, ontgroening / vergrijzing en veranderende instroom van leerlingen. Specifiek wordt versterking gezocht in expertise op het vlak van financieel beleid, accountancy, risk management en treasury.

Functie-eisen

Algemene functie-eisen voor de toezichthouder:

 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
 • bezit bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder;
 • onderschrijft de doelstelling van INNOVO als onderwijsorganisatie;
 • is bereid om zich als toezichthouder te scholen;
 • beschikt over voldoende tijd en energie.

Functie-eisen werkzaamheden lid Raad van Toezicht:

 • is in staat om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen;
 • beschikt over inzicht in bestuur en management;
 • kan opereren als werkgever en adviseur van het bestuur;
 • hecht aan goede omgang en communicatie met alle geledingen;
 • functioneert onafhankelijk en tevens als onderdeel van het RvT-team.

Persoonsgebonden functie-eisen toezichthouder:

 • specifieke kennis en ervaring op het brede gebied van financiën, accountancy, risk management, treasury en bij voorkeur ook onderwijsfinanciering;
 • relevante netwerken op regionaal niveau die bijdragen aan de toezichthoudende functie binnen INNOVO en daarmee niet-conflicterend zijn;
 • woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van INNOVO;
 • passend in het team van toezichthouders.

Inlichtingen

INNOVO wordt bij het Werving- en Selectietraject begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Indien u interesse hebt en voldoet aan het gevraagde profiel, kunt u uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 29 maart 2020 uploaden via onderstaande sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken met de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, vinden plaats op vrijdag 8 mei 2020 tussen 09.00-13.00 uur.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This