Introductie

Deze vacatures zijn door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

MIK-PIW Groep is een fusieorganisatie van twee belangrijke spelers in Limburg in de kinderopvang en het sociaal domein. De ambitie is om in de regio een toonaangevende maatschappelijke partner te zijn voor de pedagogische ontwikkeling en het welzijn van het kind, de jongere en de oudere. Met een dijk aan ervaring op alle terreinen en meer dan 800 vakkundige medewerkers wil de fusieorganisatie deze ambitie verwezenlijken. De fusieorganisatie zal een omzet hebben van circa 43 miljoen euro en diensten leveren in 11 gemeenten in Limburg.

De fusieorganisatie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van kinderopvang en sociaal werk. Zij investeert in de ontwikkeling van kinderen in samenwerking met ouders, onderwijs, sociaal werk en andere, voor kinderen en ouders, belangrijke partners.

MIK-PIW Groep is de grootste organisatie voor kinderopvang in de regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Wekelijks wordt aan meer dan 5.000 kinderen een fijne opvangplek geboden op 89 locaties. Hieronder valt kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar, peuteropvang van 2 tot 4 jaar en buiten en tussen schoolse opvang voor 4- tot en 13- jarigen. MIK-PIW groep helpt kinderen en jongeren (0-23) om zichzelf en hun talenten verder te ontwikkelen, gezond op te groeien en verantwoorde keuzes te maken. Voor ouders is de organisatie een partner in de opvoeding: een partij die hen daarbij proactief bijstaat met raad en daad. Verder is MIK-PIW groep een belangrijke speler in het sociale domein. Als organisatie voor sociaal werk versterkt zij de sociale basis en de buurtkracht. Zij zorgt dat vragen naar hulp en zorg leiden tot professionele inzet en versterken de nabijheid van ambulante cliëntondersteuning. Dat doet MIK-PIW Groep samen met burgers, ketenpartners en gemeenten.


Functie

De Raad van Toezicht van MIK-PIW Groep bestaat vanaf de fusie uit zes leden. Twee leden worden afgevaardigd vanuit elk van de twee huidige Raden van Toezicht. Voor twee nieuwe leden is de vacature nu opengesteld. Vanaf 2021 zal het aantal leden van de Raad van Toezicht worden teruggebracht naar 5 leden. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van MIK zal het voorzitterschap voeren van de nieuwe Raad van Toezicht.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en daarin ontstane vacatures wordt steeds gekeken naar de complementariteit als geheel en de goede verdeling van deze expertise over de verschillende leden. Binnen de Raad van Toezicht dient voldoende kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en (maatschappelijk) ondernemen te zijn. Voor de leden van de Raad zijn specifieke aandacht- en kennisgebieden benoemd: organisatieontwikkeling, medezeggenschap en HRM, financieel, bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis en juridische ervaring. De financiële portefeuille is reeds ingevuld. Verder zijn politiek/bestuurlijke kennis en ervaring belangrijke aspecten binnen de gehele Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Algemene functie-eisen voor de toezichthouder:

 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau
 • bezit bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder
 • heeft affiniteit met de doelstelling en binding met de missie, ambitie en strategie van de nieuwe fusieorganisatie die na de fusie worden uitgewerkt
 • heeft de bereidheid zich (verder) te verdiepen in onderwijs, kinderopvang en sociaal domein
 • beschikt over aandachtige beschikbaarheid voor de uitoefening van de functie


Functie-eisen werkzaamheden lid Raad van Toezicht:

 • is in staat om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen
 • beschikt over inzicht in bestuur en management
 • heeft het vermogen om een goede gesprekspartner van de bestuurder te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen
 • hecht aan goede omgang en communicatie met alle geledingen
 • functioneert onafhankelijk en tevens als teamplayer binnen de Raad van Toezicht
 • heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de fusieorganisatie stellen


Persoonsgebonden functie-eisen toezichthouder:

 • relevante netwerken op regionaal en/of bovenregionaal niveau die niet conflicterend zijn met de toezichthoudende functie binnen de Raad van Toezicht van MIK-PIW Groep
 • heeft het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen
 • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van de oorsprong en doelgroepen van MIK en PIW-groep
 • is integer, onafhankelijk en onpartijdig
 • is bekend met het werkgebied van fusieorganisatie MIK-PIW Groep, het sociaal economisch klimaat van de regio en de maatschappelijke context waarbinnen de fusieorganisatie opereert

Aanbod

De beoogde fusieorganisatie hanteert de governancecode Kinderopvang. De vergoeding voor de voorzitter en leden wordt door de nieuwe Raad van Toezicht vastgesteld binnen WNT.

Inlichtingen

De toezichtvisie van de beoogde fusieorganisatie MIK-PIW Groep is op te vragen bij Fleur Stassen, recruitment-assistant bij Delfin Executives via f.stassen@delfin.eu. De beoogde fusieorganisatie wordt in het Wervings- en Selectietraject voor de leden van de Raad van Toezicht begeleid door Max Ruiters (tel. 06-46117342), partner bij Delfin Executives. Indien u geïnteresseerd bent in de functie van lid van de Raad van Toezicht en u voldoet aan het gestelde profiel, dan nodigen wij u van harte uit uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 7 juni 2019 te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton. De gesprekken met de beoogde leden van de Raad van Toezicht vinden plaats in week 24.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This