Introductie

Deze vacatures zijn door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Stichting Restauratie Atelier Limburg – kortweg SRAL – is een beeldbepalend instituut gespecialiseerd in conservering en restauratie van schilderijen, beelden, historische interieurs en moderne kunst. SRAL werd in 1987 opgericht en vierde in 2017 haar dertigjarig jubileum. In die jaren groeide het team van een klein lokaal atelier met drie personeelsleden tot een organisatie van bijna twintig vaste medewerkers. SRAL heeft zich ontwikkeld als een interdisciplinair atelier waar in de loop van de jaren restauratie, onderzoek en opleiding onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. De opdrachtenstroom groeide van lokale partijen (Limburgse musea en kerken) tot grote nationale opdrachtgevers zoals: het Rijksvastgoedbedrijf, het Koninklijkhuis Archief en belangrijke nationale musea.

De kennis en creativiteit van de medewerkers zorgt ervoor dat SRAL zich specialiseert in vooral lastige en complexe restauratieproblemen zoals: het structureel behandelen van zeer groot formaat schilderijen op doek en schilderijen op houten paneel, polychrome sculptuur, onderzoek en behandeling van muurschilderingen, goudleerensembles en de problematiek betreffende kwetsbare hedendaagse kunst.

SRAL zet zich in voor het eigen vakgebied en streeft naar bescherming voor het beroep van restaurator. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van universitaire opleidingsprogramma’s en het organiseren van workshops en symposia voor professionals. Daarbij werkt SRAL volgens de meest recente internationale standaarden in conservering en is op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van restauratie. De stichting onderschrijft de ethische codes voor restauratoren zoals die nationaal zijn vastgelegd door Restauratoren Nederland en Internationaal door de European Confederation of Conservator-Restores’ Organisations (ECCO).

Functie

SRAL is een stichting en hanteert het Raad van Toezicht model met 1 directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat SRAL haar doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de belangen van alle stakeholders zorgvuldige en evenwichtig worden afgewogen. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Binnen de RvT wordt gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van kennis en expertise met relevante netwerken. De RvT bestaat uit 5 leden en vergadert 4 tot 5 keer per jaar. De RvT verbindt zich aan de Governance Code Cultuur die ingegaan is op 1 januari 2019. Om de impact van de activiteiten van SRAL voor de sector te vergroten is de focus gericht op de thema’s Besturen, Financiering en Ondernemerschap. Vanwege statutair aftreden is de RvT op zoek naar twee nieuwe leden. Eén lid met een Financieel profiel en één lid met een Bestuurlijk/Cultureel profiel.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
 • Affiniteit met het werkveld van de SRAL en zich kan herkennen in de uitdagingen waar deze Stichting de komende jaren voor staat;
 • Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuurder;
 • Bekendheid met nieuw toezicht; onderschrijven en naleven van de Governance Code Cultuur 2019;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Bestuurder;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

De Raad van Toezicht is op zoek naar 2 toezichthouders met verschillende profielen, een financieel profiel en een bestuurlijk cultureel profiel. Per profiel ziet de Raad graag één of meerdere van onderstaande expertises en ervaringsgebieden terug.

Financieel profiel

 • Ervaring met en kennis van financieel management en de financiële stromen in de culturele sector. Ervaring met risicobeheer en de control-cyclus.
 • Een relevant netwerk in de academische en/of bestuurlijke wereld, bij voorkeur ook internationaal;
 • Affiniteit met verbreden financieringsmix en cultureel ondernemerschap
 • Ervaring met geldstromen en het werven van fondsen en (project-)subsidies..

Bestuurlijk / cultureel profiel

 • Beschikt over artistiek inhoudelijke expertise;
 • Beschikt over goede kennis van de (Nederlandse) Museumwereld en ontwikkelingen op het gebied van conserveren en tentoonstellen van kunst, in binnen- en buitenland;
 • Ervaring binnen de culturele (beleids-)sector op landelijk en provinciaal niveau;
 • Een relevant netwerk in de academische en/of bestuurlijke wereld, bij voorkeur ook internationaal;
 • Ervaring met het werven van fondsen en subsidies is een pré.

Inlichtingen

De Raad van Toezicht van SRAL wordt in deze procedure begeleid door Delfin Executives. Voor meer inhoudelijke of procedurele informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank van Buren, 06-52376777 of Elise Lansu, 06-23909009. Uw reactie in de vorm een CV en motivatiebrief voor het profiel van uw keuze, ontvangen wij graag uiterlijk 15 april via onderstaande sollicitatielink.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This