Introductie

“Elke dag samen werken aan woongeluk”

Organisatie

Dat is de missie van Antares, een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig collega’s. Het kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Antares biedt een betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam thuis voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Samen met hun huurders en samenwerkingspartners zorgen ze voor een leefbare woonomgeving. Elke dag samen werken aan woongeluk door de klantbeleving centraal te stellen in alles wat ze doen. De kernwaarden authentiek, dichtbij en verbonden vormen hun DNA en zorgen voor de verbindende schakel.

Voor de Raad van Commissarissen van Antares zijn wij op zoek naar een verbindende Voorzitter met bestuurlijke ervaring en hart voor volkshuisvesting.

Functie

Antares vindt ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) van groot belang. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de woningcorporatie en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de woningcorporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. De leden zijn onafhankelijk in de zin dat zij geen (eigen) belang hebben bij de activiteiten van de stichting danwel ten opzichte van elkaar of de bestuurder. De RvC heeft daarbij de gebruikelijke rollen van werkgever, adviseur en klankbord, zoals vastgelegd in de statuten, het Reglement RvC en de Visie op toezicht houden en besturen. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen één keer herbenoemd worden voor 4 jaar.

Functie-eisen

Namens Antares zoekt Delfin Executives een voorzitter voor de RvC met bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van volkshuisvesting. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en de verbindende schakel tussen bestuur en toezicht. De voorzitter bereidt de vergadering van de RvC voor met de bestuurder, leidt de vergadering, ziet erop toe dat de juiste conclusies worden getrokken en besluiten goed worden vastgelegd. De voorzitter draagt zorg voor een goed functionerende RvC met ruimte voor dialoog en inbreng van ieders visie. Dat betekent dat de voorzitter:

  • zich opstelt als verbinder, nieuwsgierig is en ruimte geeft aan dialoog binnen de RvC;
  • actief de sfeer en teamgeest binnen de RvC bewaakt en ontwikkelt;
  • ruime ervaring heeft in een bestuurlijke eindverantwoordelijke functie binnen de sector;
  • een ervaren toezichthouder is met kennis van governance en daaruit voortvloeiende bestuurlijk-juridische zaken;
  • goed inzicht heeft in de voor de organisatie relevante maatschappelijke ontwikkelingen in de sector en regio en hun mogelijke impact;
  • het vermogen heeft om als aanspreekpunt en sparringpartner te fungeren voor de bestuurder binnen de balans van afstand en nabijheid;
  • deel uitmaakt van de remuneratiecommissie van de RvC die o.a. zorg draagt voor jaarlijkse boordeling van de bestuurder, jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en werving van nieuwe leden;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en heeft voldoende tijd om aan deze rol te besteden.

Aanbod

De RvC streeft naar diversiteit en een evenwichtige verdeling binnen het team als het gaat om expertise, achtergrond en cultuur. De honorering van de RvC-leden bij Antares is gebaseerd op de ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’ van de VTW (schaal F), hetgeen gangbaar is in de corporatiesector en passend volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Inlichtingen

Delfin Executives begeleidt de RvC van Antares in deze werving- en selectieprocedure. Voor meer informatie over de functie of procedure staan Elise Lansu (06-23909009) of Max Ruiters (06-46117342) u graag te woord. Voor meer informatie en documenten over de Raad van Commissarissen klikt u hier.

Sollicitatie

Wilt u reageren? We zijn nieuwsgierig naar uw motivatie en CV die u uiterlijk 20 januari 2023 kunt uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina.