Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft ten doel de behartiging en de bevordering van een samenhangend en divers voortgezet onderwijs, aansluitend aan het basisonderwijs, vooral in de provincie Limburg. Zij beoogt daarbij het doen geven van bijzonder en openbaar onderwijs. Onder LVO ressorteren 21 scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over de provincie Limburg. Daarbij wordt op ruim 30 locaties uitstekend onderwijs aangeboden aan meer dan 26.000 leerlingen. Met ongeveer 3.000 personeelsleden is LVO een van de grootste werkgevers in Limburg. De jaarlijkse exploitatie bedraagt +/- € 220 miljoen, overwegend via bekostiging door de overheid.

Functie

De Raad van Toezicht van LVO bestaat vanuit statutair oogpunt uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Gelet op de (herstel)opdrachten waar LVO in 2019 (en volgende jaren) voor staat, is gekozen voor enerzijds een structurele bezetting en anderzijds bezetting op interim-basis. De algemene taak van de Raad van Toezicht is gericht op integraal toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting LVO.

Van de Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk gevraagd zicht te hebben en houden op de onderwijskwaliteit en de borging van toetsing en examinering. Ook zal de Raad van Toezicht een eigen toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht dienen te hanteren. De voorzitter Raad van Toezicht is degene die voornoemde majeure verandering vanuit de toezichthoudende rol en in samenspraak met de overige leden van de Raad van Toezicht kan begeleiden, ondersteunen, bijsturen en borgen. Het gehanteerde besturingsmodel in de relatie toezicht – bestuur daarbij kenmerkt zich als “one and a half tier”. Uiteraard wordt de Code Goed Onderwijsbestuur als uitgangspunt gehanteerd.

Functie-eisen

De voorzitter Raad van Toezicht voldoet aan onderstaande kenmerken.

Achtergrond en relevante ervaring

 • ruime strategische en bestuurlijke deskundigheid en ervaring
 • beschikt over een politiek/bestuurlijk/maatschappelijk netwerk
 • aantoonbare affiniteit met en interesse in het onderwijsveld
 • diepgaande kennis van de wet- en regelgeving en van de onderliggende processen van het voortgezet onderwijs geboden, alsook een attitude van kritisch doorvragen en verifiëren, zo nodig tot op detailniveau
 • academisch denkniveau
 • actief in het maatschappelijke leven
 • geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties)
 • voldoende tijd en beschikbaarheid, ook aanvullend aan de reguliere vergaderingen en de themavergaderingen

Competenties en persoonlijkheid

 • integriteit
 • analytisch (oordeels)vermogen
 • constructief-kritisch
 • teamspeler
 • opbouwend
 • innovatief en ondernemend
 • in staat tegengestelde belangen te overbruggen
 • onafhankelijk denker
 • oplossingsgericht
 • inspirerend

Inlichtingen

LVO wordt bij het werving- en selectieproces voor de functie van Voorzitter Raad van Toezicht begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342 of met Frank van Buren, tel. 06-52376777. Indien u geïnteresseerd bent in genoemde functie en voldoet aan het gestelde profiel, dan verzoeken wij u om uw curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 22 januari 2019 te uploaden via onderstaande button. Meer informatie over LVO is in te zien via www.stichtinglvo.nl.


HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This