Stichting Trevianum

Twee leden Raad van Commissarissen

Solliciteer voor 25 september 2023

Voor de Raad van Commissarissen van Scholengroep Trevianum zoeken we twee leden die willen bijdragen aan kwalitatief hoogstaand voortgezet onderwijs in de Westelijke Mijnstreek.

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van Lid Raad van Commissarissen voor jou interessant is

In de rol van toezichthouder draag je bij aan kwalitatief hoogstaand voortgezet onderwijs binnen een ambitieuze scholengroep in de Westelijke Mijnstreek, waarbij elke leerling de moeite waard is en wordt uitgedaagd het eigen talent maximaal te ontwikkelen.

Over Stichting Trevianum

Stichting Trevianum is een scholengroep in Sittard en omvat drie zelfstandige scholen: havo, atheneum en gymnasium. Met 2.400 leerlingen en 250 medewerkers vervult de scholengroep een belangrijke rol in de regio. De missie is jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toe te rusten voor de maatschappij van straks. Ervoor zorgen dat leerlingen opgroeien tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld. Daarbij heeft Trevianum een dubbele taak: Leerlingen brengen naar een niveau van kennis en vaardigheden dat recht doet aan hun talenten. Daarnaast helpt Trevianum haar leerlingen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke, jonge mensen die weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen en de meerwaarde zien van samenwerken met anderen om resultaten te bereiken.

Kernwaarden

‘Elke leerling is de moeite waard’ is het uitgangspunt. Kansengelijkheid, van betekenis zijn voor elke leerling, rechtdoen aan ieders capaciteiten en daarin bevestigen. Kortom, goed onderwijs bieden in een inspirerende, uitdagende en veilige leeromgeving.

Kernwaarden zijn respect en vertrouwen, verbondenheid, duurzaam en ontwikkelingsgericht. Zo wil Trevianum bijdragen aan de talentontwikkeling van haar leerlingen en hen laten uitgroeien tot zelfstandige burgers in een democratische en duurzame maatschappij.

Ontwikkelingen

Voor de komende jaren is het van belang de goede reputatie van Trevianum te bestendigen door de organisatie de volgende stap te laten maken in professionalisering en ontwikkeling nieuwe onderwijsconcepten. Centraal staan mensgericht werken, borgen van kwaliteit en waar mogelijk verder te verbeteren. Daarnaast is er veel aandacht voor innovatie, de rol van de school in de regio en in samenwerkingsverbanden.

___::DELETED!!___

De rol van Lid Raad van Commissarissen

Stichting Trevianum kent statutair als organen een Raad van Commissarissen en een College van Bestuur. College van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch plan en de uitvoering van het beleid, de dagelijkse gang van zaken op de scholen en de vertegenwoordiging van de stichting richting externe partijen.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het met de bestuurder overeengekomen beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting en haar scholen. De Raad van Commissarissen is onder meer belast met het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch inhoudelijk en financieel meerjarenplan.

De Raad van Commissarissen is de werkgever van de College van Bestuur en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur. Als adviseur groeit de Raad van Commissarissen steeds meer toe naar de rol van strategisch partner van het College van Bestuur, waarbij meegedacht wordt over strategische ontwikkelingen van de Stichting Trevianum. De raad kent een drietal commissies: Financiën, Onderwijs & Personeel en de Renumeratiecommissie. Elk lid heeft zitting in één of twee commissies. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen en wordt ondersteund door een Bestuurssecretaris.

Met wie komen we graag in contact

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden die met elkaar beschikken over de expertise die nodig is om het toezicht op alle relevante terreinen te kunnen uitvoeren. De nieuwe leden RvC zijn bij voorkeur woonachtig dan wel werkzaam in of rondom het verzorgingsgebied van Stichting Trevianum. Je belangrijkste drijfveer is de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Commissarissen en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kernactiviteit zoals vermeld in de missie van Trevianum. Om het team te complementeren zoeken we leden met een onderwijskundig profiel en een ondernemend profiel.


Als lid RvC met een onderwijskundig profiel beschik je over de volgende kennis en ervaring

 • Bij voorkeur ervaring in het onderwijs in een bestuurlijke omgeving in combinatie met kennis van/ervaring in het bedrijfsleven.
 • Kennis van actuele ontwikkelingen zoals passend onderwijs, kansengelijkheid en onderwijsvernieuwing
 • Ervaring met de vertaling van onderwijsinnovatie naar processen op scholen


Als lid RvC met een ondernemend profiel beschik je over de volgende kennis en ervaring

 • Ondernemer of ondernemend, ziet kansen en denkt out of the box
 • Ervaring met bestuurlijke processen en governance
 • Bekend met het werkgebied van Stichting Trevianum, het sociaal economisch klimaat en ontwikkelingen in de regio en de maatschappelijke context waarbinnen Trevianum opereert


Algemene competenties

 • Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Daarnaast:
 • Kun je oordeelloos luisteren en een open discussie voeren
 • Heb je een academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke belangstelling
 • Heb je affiniteit met het voortgezet onderwijs, waarbij je je kunt vinden in de missie en visie van het Trevianum waar de leerling centraal staat in combinatie met passend onderwijs en kansengelijkheid
 • Heb je kennis van en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht
 • Heb je het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen
 • Ben je een goede gesprekspartner en sparringpartner voor de bestuurder
 • Hecht je groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als van het onderwijs
 • Ben je vaardig om evenwicht te vinden tussen de noodzaak de bestuurder benodigde ruimte te geven en de verantwoordelijkheid om de juiste kritische vragen te stellen
 • Beschik je over een voor de organisatie relevant netwerk
 • Ben je voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie
 • Je bent bereid om je bij te scholen en te verdiepen op actuele relevante thema’s op het gebied van voortgezet onderwijs en heb je voldoende kennis van governance ontwikkelingen en/of ben je bereid je hiervoor bij te scholen
 • Beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden

Tijdsbesteding en honorering

De voltallige Raad van Commissarissen vergadert minimaal 4 maal per jaar, de afzonderlijke commissies eveneens 4 x per jaar. Daarnaast zijn er op incidentele basis plenaire themavergaderingen. Leden worden benoemd voor de periode van 4 jaar, waarna eenmalig herbenoeming mogelijk is. De leden ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Inlichtingen

Delfin impact executives begeleidt Stichting Trevianum bij deze werving. Bij vragen kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin impact executives, tel. 06 239 090 09. Voor meer informatie over Trevianum, jaarverslagen en schoolplan kun je terecht op de website van Trevianum; klik hier.

Sollicitatie

Heb je belangstelling en pas je bij de gestelde criteria? Dan ontvangen we graag je CV en motivatiebrief uiterlijk 24 september 2023. Gesprekken met de Renumeratiecommissie staan gepland voor 11 oktober a.s. vanaf 17.00 uur.

Elise Lansu
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu.