Weller - Heerlen

Lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris)

___::DELETED!!___

Betrokken commissaris die affiniteit heeft met volkshuisvesting en huurdersparticipatie en het vertrouwen van de huurdersorganisaties huurdersbelangen in de raad goed kan verwoorden en onder de aandacht brengen.

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van Huurderscommissaris voor jou interessant is

Meerwaarde toevoegen aan de Raad van Commissarissen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de kernactiviteit van Weller. Bij Weller ontstaat wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn per 1 maart 2024 een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen (huurderscommissaris).

De Raad van Commissarissen is daarom op zoek naar een betrokken commissaris die affiniteit heeft met volkshuisvesting en huurdersparticipatie en het vertrouwen van de huurdersorganisaties huurdersbelangen in de raad goed kan verwoorden en onder de aandacht brengen.


Over Stichting Weller Wonen

Stichting Weller Wonen (hierna: Weller) is een toonaangevende woningcorporatie in regio Parkstad (Limburg) met een stevige positie in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Heerlen. Weller beheert circa 9.000 verhuureenheden. De visie van Weller richt zich primair op mensen met een smalle beurs of die zich bevinden in een kwetsbare positie, die behoefte hebben aan een passende, betaalbare en goed onderhouden woning in een schone en veilige woonomgeving.

Bij Weller werken ruim 110 gedreven medewerkers dagelijks aan het woonplezier van meer dan 25.000 mensen. De wijk, het woonplezier van huurders, de kwaliteit van de woning en de veilige en gezonde woonomgeving staan centraal in de nieuwe oriëntatie van Weller. Weller stelt de individuele huurder centraal, biedt deze keuzevrijheid en streeft samen met partners naar een passende woonbeleving. Verantwoordelijkheid en respect voor mens, milieu en maatschappij zijn hierbij vanzelfsprekend.

___::DELETED!!___

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Weller bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee zgn. huurderscommissarissen. Alle leden hebben affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Alle leden van de Raad van Commissarissen van Weller zijn onafhankelijk in de zin van de Governancecode. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij worden geacht in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren, te weten op welke criteria zij dienen te toetsen en kritische vragen te kunnen stellen.

Met wie komen wij graag in contact

Aanvullend op het algemeen profiel van de Raad van Commissarissen is de huurderscommissaris een persoon die vanuit het vertrouwen van de huurdersorganisaties de huurdersinvalshoek in de Raad van Commissarissen goed kan verwoorden en onder de aandacht brengen. De huurderscommissaris van Weller beschikt over navolgende eigenschappen:

  • Maatschappelijke betrokkenheid door ervaring binnen bijv. het sociaal maatschappelijk domein, zorg en welzijn of onderwijssector
  • Heeft affiniteit en ervaring met volkshuisvesting en/of leefbaarheid en is op de hoogte van recente ontwikkelingen in de sector
  • Heeft duidelijke affiniteit met huurders, beschikt over zekere mate van kennis van huurdersparticipatie en huurdersbelangen
  • Is bekend met sociale problematiek en uitdagingen in het werkgebied van Weller
  • Is toegankelijk, laagdrempelig en benaderbaar
  • Begrijpt de klantcommunicatie

De kandidaat is bij voorkeur woonachtig binnen het werkgebied van Weller, dan wel rondom het werkgebied van Weller. Ervaring als toezichthouder is een pre, maar niet noodzakelijk. De voornaamste drijfveren van de kandidaat zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Commissarissen en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kernactiviteit, namelijk de verhuur van woningen aan de doelgroep met een bescheiden inkomen en/of zij die in een kwetsbare positie verkeren.

Aanbod

De Raad van Commissarissen van Weller vergadert minimaal zes maal per jaar of zoveel als wenselijk of noodzakelijk is voor goed functioneren. De afzonderlijke commissies komen gemiddeld drie tot vijf keer per jaar bijeen. Honorering vindt plaats op basis van de adviesregeling van de VTW en is in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT).

Inlichtingen

Het volledige functieprofiel voor deze vacature vindt u hier.

De werving en selectieprocedure wordt begeleid door Elise Lansu van Delfin impact executives. Elise Lansu (06-23909009) of mw. Irene Thuis (voorzitter. Selectie- en Remuneratiecommisie Weller/ Irene.thuis@home.nl / 06-12509242) beantwoorden graag eventuele inhoudelijke of procesgerelateerde vragen.

Voorafgaand aan de benoeming van de kandidaat zal door de Autoriteit woningcorporaties een toets op de ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ worden uitgevoerd. Benoeming van de kandidaat vindt uitsluitend plaats onder voorbehoud van de positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.

Sollicitatie

Personen die interesse hebben in de functie en die passen in het beschreven profiel nodigen wij graag uit om uiterlijk 29 november 2023 te solliciteren via onderstaande button.

De eerste gesprekken met de Selectie- en Remuneratiecommissie en de huurdersorganisaties staan gepland voor week 50/51.

Elise Lansu
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu.