Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

INNOVO is een organisatie voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg met op 1 augustus 2018 44 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs verspreid over 15 gemeenten. INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan ruim 9.000 leerlingen met 1.200 medewerkers [850 fte]. De INNOVO-scholen bevinden zich in een regio die sterk te kampen heeft met ontgroening en vergrijzing.

Meesterschap is vakmanschap
INNOVO bouwt de komende jaren verder aan goed onderwijs voor kinderen, leerkrachten en omgeving. Het kind staat daarin centraal. In onze onderwijsprestaties streven wij het best mogelijke na ondersteund door een adequate en effectieve bedrijfsvoering. Kortom: goed is goed en beter mag altijd. Wij werken samen in netwerken en delen graag onze expertise.

Onze missie = inspireren om te leren
Onze missie luidt: inspireren om te leren en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf met zijn eigen ontwikkeling aan de slag wil. Het gaat dan om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier. Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.

Kind aan het werk
Elk kind wil van nature zelf leren en is toegerust voor de eigen ontwikkeling en daartoe ook intrinsiek gemotiveerd. Dit potentieel tot wasdom laten komen, vraagt om uitdaging en ondersteuning en tegelijk om (zelf-)vertrouwen en hoge verwachtingen. Leren gebeurt steeds in interactie en samen met anderen. Daarvoor is een relatie nodig met de leerkracht die aanwezig is, verbindt, vertrouwt, talent oproept, werkt vanuit zijn eigen persoon en die uiteraard zijn vak verstaat.

Onze onderwijsvisie

 • goed onderwijs ‘tot de derde’ betekent goed onderwijs voor leerling, leerkracht en omgeving
 • onderwijs op maat is de opdracht van en voor iedereen;
 • kwaliteit van leerkracht, directie en alle andere medewerkers maken het verschil;
 • partnerschap met ouders en omgeving is voorwaardelijk;
 • INNOVO als organisatie is een lerend netwerk.

Onze kernwaarden

 • Solidariteit: iedereen telt mee en iedereen doet ertoe ook buiten INNOVO;
 • Eigenaarschap: eigen initiatief en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in organisatie;
 • Professionaliteit: keuze voor vertrouwen, verbinding, vakmanschap;
 • Zingeving: onderwijs is betekenisvol en kiest lokaal een eigen accent.

Onderwijs is niet waardenvrij
Per definitie heeft onderwijs te maken met zingeving. Onderwijs kent altijd een ideologische inbedding op basis van overtuigingen, opvattingen en pedagogisch-didactische concepten. Deze waardering of ideologie vormt het DNA van de onderwijsorganisatie. Deze keuze heeft een basis in de Noord-West Europese cultuurgeschiedenis en christelijke traditie. Het VNkinderrechtenverdrag benoemt onze omgang met alle kinderen en de omgang met verschillen. Wij verzorgen onderwijs met solidariteit als kernwaarde. Wij gaan zorgvuldig met elkaar om als mensen en waarderen iedereen in zijn kwaliteit als mens. Een goede en duurzame omgang met de natuur en de wereld waarin wij leven, hoort daar evenzeer bij.

School geeft kleur aan het onderwijs
De school heeft een geschiedenis opgebouwd in en met de directe omgeving. Wij zien grote verschillen tussen een stadsschool in Heerlen en een dorpsschool in een van de kerkdorpen in het Heuvelland. Binnen een gemeenschap heeft de school een eigen functie passend bij de omgeving en de leerlingenpopulatie. Het kleurenpalet van een school is uniek. De kleuring van de school leidt tot keuze van methoden, omgangsvormen, inrichting van het gebouw en communicatie met de omgeving. Directeur, team, leerlingen en ouders van de school ontwikkelen samen de kleuring van de school. INNOVO als overkoepelende stichting is stevig en duidelijk aanwezig op de achtergrond en steunt, adviseert, faciliteert zo goed mogelijk dat wat scholen nodig hebben.

Actuele ontwikkelingen
Recente studies en rapporten van OESO en inspectie laten zien, dat in Nederland kinderen heel vroeg moeten kiezen voor een vervolgopleiding in het VO. Tegelijk worden de verschillen tussen kansen voor kinderen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders steeds groter. Het is moeilijker en moeilijker om een eenmaal opgelopen achterstand in te lopen. Het belang van een goed taalaanbod in VVE liefst voor alle kinderen is evident. De wens om voor kinderen van 2,5-4 jaar een ‘ontwikkelingsrecht’ te creëren, krijgt politiek meer en meer draagvlak en kan een nieuwe opdracht voor het PO betekenen. Ook in de opleiding van leerkrachten komt ‘het jonge kind’ als specifiek aandachtsgebied meer en meer weer in zwang. Recente actuele ontwikkelingen in jeugdzorg en kinderbescherming vragen ook om een eigen benadering en bejegening van het jonge kind.

Functie

De Raad van Toezicht van INNOVO bestaat thans uit vijf leden. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is een algemeen profiel opgesteld met speciale aandacht voor governance. Voor de leden van de Raad zijn specifieke aandacht- en kennisgebieden benoemd: onderwijs, identiteit, jonge kind, ict, personeel, ontwikkeling en bedrijfsvoering.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en daarin ontstane vacatures wordt steeds gekeken naar de complementariteit als geheel en de goede verdeling van deze expertise over de verschillende leden. Voor de huidige vacature in de Raad wordt een lid gezocht met het profiel ‘personeel & ontwikkeling’. Hierbij wordt versterking gezocht in de expertise op het vlak van arbeidsmarktontwikkeling, en -communicatie, werving bij arbeidskrapte, vitaliteit en inzetbaarheid, leven-lang-leren en permanent ontwikkelen.

Functie-eisen

Algemene functie-eisen voor de toezichthouder:

 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
 • bezit bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder;
 • onderschrijft de doelstelling van INNOVO als onderwijsorganisatie;
 • is bereid om zich als toezichthouder te scholen;
 • beschikt over voldoende tijd en energie.

Functie-eisen werkzaamheden lid Raad van Toezicht:

 • is in staat om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen;
 • beschikt over inzicht in bestuur en management;
 • kan opereren als werkgever en adviseur van het bestuur;
 • hecht aan goede omgang en communicatie met alle geledingen;
 • functioneert onafhankelijk en tevens als onderdeel van een RvT-team.

Persoonsgebonden functie-eisen toezichthouder:

 • specifieke kennis en ervaring in brede gebied van modern werkgeverschap, personeel & ontwikkeling, vitaliteit, leven-lang-leren;
 • relevante netwerken op regionaal en/of bovenregionaal niveau die niet conflicterend zijn met de toezichthoudende functie binnen de RvT van INNOVO;
 • passend in het team van toezichthouders.

Inlichtingen

INNOVO wordt bij het werving- en selectietraject begeleid door Delfin Executives. Indien u meer informatie wenst over deze functie en de procedure, kunt u contact opnemen met Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, via tel. 06-46117342. Mocht u willen solliciteren dan verzoeken wij u om uw curriculum vitae en motivatiebrief te uploaden via de sollicitatiebutton.


HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This